مقالات

Grammar
Having+past participle
Perfect participle clauses

Grammar Having+past participle Perfect participle clauses   Perfect participle clauses show that the action they describe was finished before the action in the main clause. Perfect participles can be structured to make an active or passive meaning.   Having got dressed, he slowly went downstairs. Having finished their training, they will be fully qualified doctors. Having been...

picture description

  Starting your comparison Both of these pictures show… These two pictures show… The two situations in these pictures are… Talking about similarities These two pictures/situations are similar because/in that… In both pictures we can see… One similarity between these two pictures/situations is that… Another similarity might be that… One...

گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی یادگیری گرامر ضروری ترین اصل یادگیری زبان است و درعین حال ساده ترین و سریعترین بخش است در این قسمت به زمانهای مختلف موجود در زبان انگلیسی میپردازیم   زمان حال ساده فاعل+فعل ساده +بقیه جمله Subject +verb+… I play tennis. زمانی از این ساختار استفاده میشود که فرد درمورد یک حقیقت معلوم و مستند...

کاربردها،معانی و ساختارهای مختلف جمله با about

کاربردها،معانی و ساختارهای مختلف جمله با about میتونه هم قید باشه هم حرف اضافه و هم صفت به کابردهای مختف aboutهمراه با مثال میپردازیم As a preposition, the word “about” can be used to link nouns and verbs, such as when using “about” to mean “concerning” or “on the subject of” Ex:We spoke...

برگزاری دوره ایلتس تافل

برگزاری دوره ایلتس تافل برای افراد باسطح متوسط به بالا چهل جلسه خصوصی هرجلسه ۷۵دقیقه هرده جلسه مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان دونفره هرنفر یک میلیون و سیصد هزار تومان سه نفره هرنفر نهصد هزار تومان چهارنفره هرنفر هفتصد هزار تومان ‌کلاسهای بالای ۴ نفر هر۱۰ جلسه...

برگزاری دوره های آموزشی زبان ترکی

برگزاری دوره های آموزشی زبان ترکیبا تدریس جناب آقای آلپر،مقیم ترکیه •آموزش آنلاین و حضوری هر ترم ۱۰ جلسه،به مدت ۷۵ دقیقه برای یک نفر مبلغ ۸۰۰ هزارتوماندو نفره، هر نفر ۷۰۰ هزارتومانسه نفره، هر نفر ۶۰۰ هزارتومانچهار نفره، هر نفر ۵۰۰ هزارتومانکلاس گروهی، هر نفر ۴۰۰ هزارتومان می‌باشد.