کاربردها،معانی و ساختارهای مختلف جمله با about

کاربردها،معانی و ساختارهای مختلف جمله با about

کاربردها،معانی و ساختارهای مختلف جمله با about

میتونه هم قید باشه هم حرف اضافه و هم صفت
به کابردهای مختف aboutهمراه با مثال میپردازیم
As a preposition, the word “about” can be used to link nouns and verbs, such as when using “about” to mean “concerning” or “on the subject of”
Ex:We spoke about her neighbors awful choice of house paint.
همونطور که در جمله میبینید اسم و فعل رو به هم مرتبط ساخته وبه معنی “درباره” میباشد
‘How about’ seems to be asking one for his perception on an idea, whereas ‘What about’ seems to be asking one for the eligibility of an idea.
همونطور که در توضیح میبینید تفاوت
How about
What about
است که اولی درمورد ادراک و احساس سوال میشه
ولی در جمله دوم درمورد شایستگی یک عقیده سوال میشه
When stating ‘I was about to’ you are informing someone that you were going to do something, but another event prevented you from doing it. It is similar to ‘I am about to’ but the difference is that you will not do it any longer.
وقتی از  I was about در یک جمله استفاده میشود
به معنی اینست که اتفاقی در حال رخ دادن بوده
ولی اتفاق دیگری مانع آن شده است
مثالهای بیشتر:
I was about to leave the house when she arrived
من نزدیک بود خانه رو ترک کنم که او‌رسید
How To Use All About In A Sentence? He told me himself all about it. I forgot all about it. And he had his audience all about him.
کاربرد all about درجمله به معنی” بطور کامل “است.
Around=about=on all sides
Look about for a place to park
در این جمله aboutبه معنی اطراف بکاررفته است.
In the opposite direction=about
Ex:the ship came about
در اینجا به معنی جهت مخالف بکار رفته
کشتی به سمت عقب آمد
Over in a different parts of=about
Ex:He travelled about the country
اوبه همه جای کشور سفر کرد.
used to show why someone is angry, happy, upset etc
She is really worried about Jack
نشان دادن اینکه چرا شخصی عصبانی خوشحال یا غمگین است.
Put about
Phrasal verb
put something about  to give other people news or information, especially when it is unpleasant or untrue
Ex: After he was fired, he put it about that he was fed up with working for such a large company.
فعل دوقسمتی put about زمانی استفاده میشود که خبری را مخصوصا ناخوشایند یا نادرست به شخص یااشخاصی میرسانیم.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *